Algemene voorwaarden

Aan het huren van onze campers zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, (ver)huurafspraken en andere diensten. Naast deze voorwaarden accepteren wij geen andere afspraken, tenzij we daar vooraf schriftelijk mee akkoord gaan. Wij willen benadrukken dat deze voorwaarden hun oorsprong vinden in wet- en regelgeving. Om deze voorwaarden leesbaar te houden hebben we geprobeerd, met daar waar nodig een verwijzing, zo toegankelijk mogelijk Nederlands te schrijven. Mochten we op grond van deze voorwaarden een geschil krijgen, dan is de officiële tekst leidend. Overigens zijn wij u graag van dienst als u vragen heeft over deze voorwaarden en/of onze overeenkomst. Onze privacy-en-cookieverklaring vind je hier.

Artikel 1: Definities

Om onduidelijkheid te voorkomen hebben we eerst een aantal begrippen uit de voorwaarden gedefinieerd.

Bankrekening: rekening NL49KNAB0255096704 ten name van Camper Voet.

Borgsom: bedrag dat door huurder moet worden voldaan voordat hij de camper kan gebruiken. Dit bedrag dient ter dekking van eerste kosten voor boetes en/of schade aan of door en/of vermissing van de camper. Vermissingen aan de inboedel wordt apart in rekening gebracht.

De camper: de camper die u van ons huurt en zoals met kenteken genoemd op het ophaal- en terugbrengformulier.

Huurder: U, zoals aangeduid onder klantgegevens op de huurovereenkomst.

Ophaal- en terugbrengformulier: het formulier dat wij samen invullen voor vertrek en na terugkomst.

Verhuurder: Camper Voet, gevestigd aan het duetzstraat 3, 4142AG te Leerdam, BTW-nummer  NL121979295B01, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Marcel Voet,Wij: huurder en verhuurder samen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

In dit artikel legt verhuurder uit wanneer de algemene voorwaarden van toepassing zijn en hoe de huurder de voorwaarden kan lezen.

2a.  Toepasselijkheid en vindbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van verhuurder. De algemene voorwaarden worden aan huurder beschikbaar gesteld en zijn tevens in te zien op de website van verhuurder.

2b. Geldigheid voorwaarden en vervangend(e) beding(en)

Alleen deze voorwaarden zijn van toepassing tenzij we iets anders noteren op het ophaal- en terugbreng formulier. Als de blijkt dat de inhoud van een of meer artikelen niet geldig zou zijn, blijven de andere artikelen wel geldig. Voor het artikel of de artikelen die niet geldig zijn maken we een nieuwe bepaling die wel geldig is. De inhoud van die nieuwe bepaling(en) zal zo dicht mogelijk bij de inhoud van de ongeldige bepalingen blijven.

Artikel 3: De bestuurder(s) van de camper

Om er zeker van te zijn dat u veilig de weg op gaat en de kans op ongelukken zo klein mogelijk te maken, heeft de verhuurder een aantal voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om de camper te besturen:

 • De bestuurder moet 24 jaar of ouder zijn;
 • De bestuurder moet in bezit zijn van een geldig rijbewijs B;
 • De bestuurder moet verklaren dat hij de afgelopen jaar geen schuld heeft gehad aan enig verkeersongeluk, niet aansprakelijk is gesteld voor schade veroorzaakt door of in verband met deelname aan het verkeer en niet veroordeeld bent voor het rijden onder invloed.

Als de huurder besluit meerdere bestuurders in de camper te laten rijden, gelden deze eisen voor ieder van de bestuurders. Wanneer de verhuurovereenkomst definitief is en bevestigd is door verhuurder zal de huurder ervoor zorg dragen dat hij van iedere bestuurder een kopie van het rijbewijs en één andere legitimatie aan verhuurder mailt of toestuurt. Ook zal huurder ervoor zorgen dat de originele identiteitspapieren toonbaar zijn bij het ophalen van de camper en tijdens het gebruik ervan. Indien de huurder de gevraagde identiteitspapieren niet bij zich heeft als hij de camper komt ophalen, heeft verhuurder het recht om de camper niet voor verhuur ter beschikking te stellen. In dat geval heeft huurder geen recht op teruggave van de aanbetaling. Ook als de camper later gehuurd kan worden, omdat de huurder eerst de benodigde identiteitsbewijzen moet ophalen heeft huurder geen recht op teruggave voor de tussenliggende gemiste huurperiode.

Indien de gegevens die door de huurder en/of bestuurder(s) worden opgegeven niet juist blijken te zijn, kan dit gevolgen hebben voor de verzekeringsdekking die verhuurder heeft afgesloten tot schade voor verhuurder leiden die, zoals verhuurder uitlegt onder artikel 13, voor uw rekening komt.

De huurder is zich ervan bewust dat het voertuig een klassieker betreft met alles charmes, maar ook met alle beperkingen en de ongemakken van dien. Zo is de verwarming tijdens het rijden in de VW bus is niet ideaal. De huurder is zich ervan bewust dat het voertuig minder geschikt is voor het gebruik op de autosnelweg qua snelheid en eigenschappen.

Artikel 4: Het (aan)betalen van de huur en borg

Wij vinden het fijn dat huurder bij verhuurder wil huren en zorgen dan ook graag voor een financieel juist afwikkeling. Daarom hanteren wij de volgende spelregels:

 • Bij acceptatie van uw huuraanvraag verzoeken wij u vriendelijk om een aanbetaling te doen van 50% van de afgesproken huurprijs voor de camper;
 • Het volledige bedrag dient uiterlijk 3 maanden voor ophaaldatum betaald te zijn;
 • Daarnaast verzoeken wij u tijdig de borg te betalen voor de camper.

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat u, uiterlijk een week voordat u de camper komt ophalen, de gehele huursom plus borg heeft voldaan op één van de hierna genoemde wijzen:

 • Per bank, op ons bankrekeningnummer;
 • Of met PayPal, voor deze betaalwijze rekenen wij 4% (van het factuur totaal) aan bijkomende kosten. Dit komt dus bovenop de prijs aangegeven bij de boekingsmodule. We vragen na je online boeking om de extra kosten nog te voldoen of we houden deze extra kosten in van de borg. Als je wilt annuleren ben je de PayPal kosten kwijt omdat PayPal automatisch zijn fee inhoudt.

Verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor om de huurovereenkomst te beëindigen, zonder tussenkomst van de rechter en zonder opgave van redenen.

Artikel 5: Annuleren of korter gebruik van de camper

Ondanks de reservering zijn er omstandigheden denkbaar waardoor de verhuur niet door kan gaan. Voor die omstandigheden is het onderstaande artikel geschreven.

5a. Annulering

 • Als de huurder na bevestiging door verhuurder alsnog besluit de huur te annuleren, wordt maximaal 50% van de gedane aanbetaling geretourneerd als er 10 weken of meer tussen de datum van annuleren en overeen gekomen gebruiksdatum ligt.
 • Als deze periode korter dan 10 weken, maar langer dan 8 weken voor gebruik is, ontvangt de huurder maximaal 25% van de aanbetaling retour.
 • Als de huurder korter dan 8 weken voor de gebruiksdatum annuleert, heeft hij geen recht op enige terugbetaling van de aanbetaling.

5b. Korter gebruik door huurder

Als de huurder de camper gebruikt maar besluit om de camper eerder in te leveren, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de betaalde huur.

5c. Annulering door verhuurder

Verhuurder zal zich tot het uiterste inspannen om de reservering door huurder na te komen. Indien door een oorzaak buiten de huurder de reservering alsnog door de verhuurder geannuleerd moet worden, zal de verhuurder hetgeen door huurder betaald is direct retourneren. Indien de annulering aan huurder te wijten is, bijvoorbeeld omdat de huurder handelt in strijd met artikelen 2 en 3, is verhuurder geen restitutie verschuldigd.Verhuurder is te allen tijden gerechtigd huurders te weigeren, zonder opgaaf van reden.

Wij willen de campers graag zo lang mogelijk in het seizoen verhuren, maar als het weer het niet meer toelaat, zoals bij temperaturen van 0 graden of lager, hagel, sneeuw, ANWB weeralarm en/of als er zout wordt gestrooid. Behouden wij het recht om onze campers niet te laten rijden. Uiteraard wordt er dan een nieuwe geschikte datum overeen gekomen.

5d. Online boekingen

Bij Camper Voet kan er op diverse wijze geboekt worden zodat boeken voor iedereen toegankelijk is. Wij accepteren boekingen via de telefoon en e-mail of via onze boekingsmodule. Heel soms kan het voorkomen dat wij op een betaling wachten van een telefonische reservering of van een reservering per email. En dat dezelfde camper online geboekt wordt. Wij controleren online boekingen na binnenkomst en deze wordt pas definitief nadat je een bevestigings-e-mail van ons ontvangt.

Artikel 6: Dagelijks onderhoud en aangepast rijgedrag
De huurder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud en de normale bediening van de camper, zoals is omschreven in de handleiding. Deze handleiding ontvangt u na reservering per e-mail en ontvangt u bij afhalen van de camper fysiek.

Daarbij dient de bestuurder er rekening mee te houden dat de camper niet gebouwd is voor de moderne automobilist. Dit betekent dat de bediening wat minder soepel kan zijn dan u bent gewend. Ook betekent dit dat een maximum snelheid van 90 KM per uur wordt aanbevolen en harder dan 100 KM per uur ten strengste wordt afgeraden. We hebben een begrenzer op de auto ingebouwd om u daarmee te helpen. Het is ten strengste verboden de begrenzer onklaar te maken of te omzeilen.

De bestuurder moet er daarnaast op letten dat de temperatuur van de motorolie, zoals af te lezen op het dashboard niet hoger is dan 120 graden, indien de camper is uitgerust met een olietemperatuurmeter. Tevens dienen alle dagelijkse controles te worden uitgevoerd door de huurder zoals omschreven in de handleiding. Hierbij hoort ook het dagelijks controleren en bijvullen van de motorolie en versnellingsbakolie en koelvloeistof. Bij een te laag peil kan er anders motorschade ontstaat. Indien dit ontstaat, is de huurder nalatig en zijn de kosten voor het repareren van het voertuig en de vergoeding voor gemiste inkomsten van de schades die hieruit voortvloeien voor de huurder.

Bovendien dient huurder ervoor te zorgen dat in de camper niet wordt gerookt en dat de camper schoon en zonder vieze geuren wordt ingeleverd. Indien blijkt dat er vieze (rook)geuren in de camper aanwezig zijn na huur en/of dat de camper niet schoon is, zal de verhuurder de camper (laten) reinigen en de kosten daarvoor aan huurder in rekening brengen.

Indien bij schade mocht blijken dat huurder niet conform de gebruikershandleiding in het onderhoud en/of gebruik heeft voorzien, is huurder aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Dit zoals nader toegelicht in artikel 13.

Tijdens het gebruik van het voertuig houdt de huurder zich aan de geldende wet en regelgeving van het land waar de huurder zich op dat moment bevindt.De huurder onthoudt zich met name van ongeoorloofde toegang tot zogeheten milieuzones.

Artikel 7: De staat van onderhoud van de camper bij aanvang huur

Uiteraard doet verhuurder er alles aan om ervoor te zorgen dat huurder de camper  zorgeloos kan gebruiken. Daarom zorgt verhuurder dat aan alle formele verplichtingen is voldaan en dat de staat van onderhoud is gecontroleerd voor aanvang van de huur.

7a. Staat van de camper voor aanvang huur

Verhuurder garandeert huurder dat de camper vóór aanvang van de verhuur is gecontroleerd op werking, dat brandstoftank en oliereservoir vol zijn en andere vloeistoffen zijn afgevuld tot onderhoudsniveau. Door ondertekening van het ophaal- en terugbrengformulier als genoemd in artikel 9a. verklaart huurder dat verhuurder aan deze verplichting heeft voldaan.

Zoals in artikel 6 reeds aangegeven is het de verantwoordelijkheid van huurder om het vloeistofpeil tijdens de duur van verhuur te controleren en indien nodig vloeistof(fen) bij te vullen, een en ander conform de gebruikshandleiding.

Wanneer het olie- of koelvloeistofpeil onder niveau staat, krijgt de motor onvoldoende koeling/smering. Dit kan leiden tot ernstige motorschade. Indien blijkt dat het olie- dan wel het koelvloeistofpeil onder het minimum staat bij terugkomst of heeft gestaan, dan worden er kosten in rekening gebracht van € 250 per item.

7b. Formele vereisten aan de camper

Verhuurder garandeert huurder dat de camper tijdens de verhuur:

 • Voorzien zal zijn van een geldige APK-keuring;
 • Een geldige aansprakelijkheidsverzekering zoals verplicht op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. Op deze verzekering zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  • Het eigen risico bedraagt  800,- per gebeurtenis/veroorzaakte schade als de huurder zich houd aan de geldende instructies en voorwaarden.
  • De huurder kan het eigen risico verlagen tegen een meerprijs van 50,- . Indien dit op de verhuurovereenkomst is bevestigd bedraagt het eigen risico EUR 250,- per gebeurtenis als de huurder zich houd aan de geldende instructies en voorwaarden.

Bij nalatigheid in het gebruik van de camper kan het eigen risico hoger uitvallen en deze kosten worden verhaald op de huurder.

Ten overvloede benadrukken wij dat deze verzekering alleen de schade van een ander dekt. Schade aan de mensen die in de camper zitten of aan de eigendommen van de huurder of gebruiker(s) van de camper is niet verzekerd. Hiervoor dient u zelf een verzekering af te sluiten.

Artikel 8: Pech onderweg en waarschuwingslampjes

Uiteraard gaan we uit van een plezierige huurperiode en onbezorgde reis. Toch kan er pech ontstaan. In zulke gevallen geldt het onderstaande.

8a. Pechgevallen onder verantwoordelijkheid huurder

Schade aan banden, een lege accu, schade als gevolg van het niet sluiten van het dakraam en/of vergrendelen van het hefdak en/of schade als gevolg van het niet/niet juist uitvoeren van dagelijks onderhoud, zoals omschreven in artikel 6 is voor rekening van huurder. Tijdens de huurperiode is huurder zelf verantwoordelijk voor het verhelpen van pech als gevolg van deze oorzaken, hiervoor kan eventueel de pechhulp worden ingeschakeld. Verhuurder behoudt zich het recht voor de kosten daarvoor in mindering te brengen van de borg en extra kosten boven de borg op de huurder te verhalen.

8b. Overige pechgevallen

In ieder ander geval als omschreven in artikel 7a of indien er waarschuwingslampjes op het dashboard branden, is het noodzakelijk het voertuig onmiddellijk veilig buiten het verkeer tot stilstand te brengen en onmiddellijk contact op te nemen met verhuurder. In toestemming van verhuurder kan contact opgenomen worden met de pechhulp. In Nederland draagt Camper Voet op voor de kosten van de pechhulp. Als de pechhulp onnodig en zonder toestemming wordt ingeschakeld, zijn de kosten die daaruit voortvloeien in rekening voor de huurder.

8c. Toestemming van verhuurder voor reparatie

Indien de reparatie door de pechhulp niet ter plaatse kan worden uitgevoerd, is huurder verplicht de verhuurder te informeren en te laten beslissen over acceptatie van kosten en/of wijze van reparatie, danwel repatriatie van de camper.

Artikel 9: Aanrijding/ schade

Ook als er onverhoopt een aanrijding plaats vindt waarbij de camper beschadigd raakt, moet u eerst de verhuurder bellen. Wij bespreken dan wat de volgende stappen zijn, of verhuurder akkoord gaat met reparatie.

Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagname en/of beschadiging van de camper, inventaris en toehoren, treedt de huurder z.s.m. in overleg met Camper voet. Huurder is verplicht het Bearlock versnellingsbakslot te gebruiken bij het verlaten van de camper. Bij diefstal van de camper in combinatie met het niet kunnen overhandigen van de Bearlock-sleutel, wordt de huurder volledig aansprakelijk gesteld voor de vervangingswaarde van de camper. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten. Schade en kosten ten gevolge van verwijtbaar of nalatig handelen door de huurder vallen te allen tijde onder de aansprakelijkheid van de huurder en de volledige kosten hiervan zullen ook verhaald worden op de huurder.

Huurder is verplicht het voertuig in te leveren bij de afhaallocatie in dezelfde staat als bij vertrek, uiterlijk op de dag en het tijdstip zoals afgesproken op het ophaal en terugbreng formulier.

Camper Voet kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke of materiële schade en/of kosten van de huurder en/of diens reisgezelschap en/of derden, ontstaan door het gebruik van de camper, technische mankementen en/of aanrijdingschade.

De huurder is aansprakelijk voor schade aan het voertuig ontstaan vanaf aanvang van de huurperiode tot het moment dat Camper Voet het voertuig in ontvangst heeft genomen. Dit geldt ook als het voertuig op het moment van enige gebeurtenis niet door de huurder wordt bestuurd of beheerd. Alle schades die buiten de dekking van de verzekering vallen, o.a. inventaris, zullen door Camper Voet getaxeerd worden,  rekening houdend met de dagwaarde en reparatiekosten. Deze taxatie is bindend en deze kosten zullen door Camper Voet aan de huurder doorberekend worden.

Indien bij terugkomst blijkt dat er schade is ontstaan aan de camper, worden de volgende bedragen van de borg ingehouden: pit in ruit (€ 80), deuk in carrosserie >0,5 cm (€125) kras>0.5 cm en <5 cm (€ 125), kras >5 cm (taxatie schadebedrijf), gaatje in doek hefdak (uitgezonderd achterzijde) uitgaande van een doek zonder gaatjes/scheurtjes
1e gaatje/scheurtje € 500, wanneer er al 1 gaatje/scheurtje in zit kost het 2e gaatje € 250, 3e en opvolgend € 100.
Wanneer de camper eerder bij ons wordt teruggezet, als wij er niet zijn dan is dit op eigen risico. Mocht er later, bij het innemen, schade geconstateerd worden is dit voor rekening van de huurder.

Artikel 10: Reisverzekering

Verhuurder doet er alles aan om ook in geval van pech, schade of aanrijding alles te doen om huurder verder te helpen. Zo hebben we vaak een vervangende reserve camper beschikbaar.

Een reisverzekering tijdens jullie huurperiode binnen Nederland raden wij aan, maar buiten Nederland stellen wij het verplicht. In geval van pech of bij een ongeval zijn de zaken dan goed geregeld. Denk hierbij aan vervangend vervoer, verblijfskosten en repatriëringskosten.

Bij een reis naar het buitenland dien je bij Allianz-assistance deze kortlopende kortlopende reisverzekering af te sluiten en het polisnummer aan ons door te geven als je de camper op komt halen.

Artikel 11: Dagelijkse kilometers
In de afgesproken vergoeding is begrepen dat huurder maximaal 150 kilometer per dag met de camper rijdt. Indien blijkt dat na het terugbrengen van de camper meer dan 150 kilometer per gehuurde dag is gereden, brengt verhuurder de extra kilometers in rekening conform de afgesproken vergoeding per aanvullende kilometer.

Artikel 12: Het ophalen en terugbrengen van de camper
Uiteraard willen we er zeker van zijn dat u de camper in goede staat ontvangt en retour brengt. Daarom spreken we omtrent het halen en brengen van de camper het volgende af:

12a. Het ophalen van de camper

Op de afgesproken datum en tijd is de camper beschikbaar voor huurder. Deze afspraak duurt ongeveer 60 minuten en tijdens deze afspraak zal verhuurder:

 • Een uitleg en bedieningsinstructies geven over de camper;
 • Samen met huurder de camper controleren en de staat van onderhoud, kilometerstand en overige bijzonderheden vastleggen in een ophaal- en terugbrengformulier  die huurder en verhuurder voor akkoord ondertekenen. Huurder ontvangt een kopie van dit formulier.

12b. Het terugbrengen van de camper

Op de afgesproken datum dat de huur eindigt dient de camper op de afgesproken tijd te worden ingeleverd. Indien huurder voorziet te laat te komen, is zij verplicht verhuurder hierover telefonisch in kennis te stellen. Verhuurder is gerechtigd een huursom per dag, vermeerderd met een boete van €100,- per dag dat de camper te laat binnen komt.

Bij deze inlevering zullen huurder en verhuurder gezamenlijk de camper inspecteren en controleren op afwijkingen van het in artikel 9a genoemde ophaal- en terugbrengformulier.

NB: Volledigheidshalve merken wij op dat ook het voltanken en handmatig wassen (machinaal wassen is niet toegestaan!) onderdeel is van de oplevering conform het ophaal- en terugbrengformulier.

De kosten voor afwijkingen van het ophaal- en terugbrengformulier worden eventueel tezamen met de kosten voor te laat retourneren van de camper ten laste van huurder gebracht.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
Zoals eerder aangegeven hebben beide partijen verantwoordelijkheden. Deze worden in dit artikel samengevat.

13a. Verantwoordelijkheid huurder

Het is vanaf 2018 de verantwoordelijkheid van huurder om een (kortlopendende) reisverzekering af te sluiten bij de Camper Voet genoemde partij als de huurder met de camper naar het buitenland gaat.

Zodra het ophaal- en terugbrengformulier als bedoeld in artikel 12a. bij het ophalen van de camper door huurder is getekend, is de huurder verantwoordelijk voor het gebruik, onderhoud en behoud van de camper conform de geldende wettelijke en in deze voorwaarden overeen gekomen contractuele voorwaarden. Huurder is tegenover de verhuurder te allen tijde aansprakelijk voor het niet voldoen aan deze voorwaarden. De  (mede)aansprakelijkheid van de feitelijke bestuurder, wanneer deze een ander is dan huurder, is voor verhuurder niet van belang.

Als de verhuurder een boete ontvangt die is opgelegd tijdens de verhuurperiode, moet huurder die altijd betalen hierboven op komt 25 euro administratiekosten. Bij niet of niet tijdige betaling zal Camper Voet juridische stappen ondernemen. De kosten hiervan komen geheel ten laste van de huurder.

Als er tijdens de verhuurperiode schade ontstaat en de verhuurder en/of de verzekeraar van verhuurder wil iemand anders aansprakelijk stellen voor die schade dan moet de huurder, als dat wordt gevraagd daaraan meewerken (bijvoorbeeld door te getuigen of een verklaring af te geven). Als de huurder dat niet of niet voldoende doet, dan is de huurder alsnog aansprakelijk voor die schade.

Daarbij geldt dat, indien verhuurder (en/of diens verzekeraar) besluit tot een verhaalsactie jegens een derde voor een gebeurtenis die tijdens de huurperiode heeft plaats gevonden, dat huurder gehouden is daaraan mee te werken. Indien huurder dit niet of onvoldoende doet zal in plaats van die derde de huurder aansprakelijk gehouden worden voor de anders verhaalbare schade.

In eerste instantie worden de financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid verrekend met de door huurder betaalde borg. Wanneer deze borg ontoereikend blijkt of wanneer de aansprakelijkheid en/of schadeplichtigheid eerst blijkt nadat de borg door de verhuurder is terugbetaald, heeft verhuurder het recht deze financiële schade te verhalen op huurder.

Indien gedurende de huurperiode inbeslagname plaatsvindt door de overheid, voor welke reden dan ook, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiële schade aan Camper voet. Dit schadebedrag wordt niet gedekt door de borgsom.

13b. Verantwoordelijkheid verhuurder

Alleen als er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van verhuurder, is verhuurder aansprakelijk voor de gevolgen van het niet (of niet conform afspraken) kunnen verhuren van de camper. Indien vast staat dat er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van verhuurder. Blijft de aansprakelijkheid van verhuurder beperkt tot de feitelijk door huurder geleden schaden of indien deze het totaal van de overeengekomen huursom en borg overschrijdt, de huursom en borg voor de betreffende huurperiode waarop de door verhuurder gepleegde opzet en/of grove schuld ziet.

Camper Voet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke of materiële schade en/of kosten van de huurder en/of diens reisgezelschap en/of derden, ontstaan door het gebruik van de camper, technische mankementen en/of aanrijdingschade.

Artikel 14: De borg 
Zoals in artikel 3 is bepaald is huurder een borgsom verschuldigd.

14a. Hoogte en betaling van de borg

De borg dient uiterlijk één week voor de afgesproken aanvangsdatum verhuur te zijn voldaan door huurder. De hoogte van de borg is bepaald bij de huurbevestiging.

14b. Doel en gebruik van de borg

De borg dient als eerste zekerheid in geval dat de huurder naast de huursom andere gelden aan verhuurder verschuldigd is of wordt op grond van deze overeenkomst. Indien dit het geval is, worden deze gelden eerst verrekend met de door huurder voldane borgsom. Dit bedrag dient tevens ter dekking van eerste kosten voor boetes en/of schade aan of door en/of vermissing van de camper. Vermissingen aan de inboedel wordt apart in rekening gebracht.

14c. Retour van de (restant)borg

Als de camper weer wordt ingeleverd zal deze gecontroleerd worden op schade. Als er geen schade bekend is, wordt de borgsom binnen een week weer teruggestort op het door huurder opgegeven rekeningnummer. Als er kosten zijn gemaakt wordt dit verrekend met de betaalde borg en het restant wordt teruggestort aan de huurder.

14d. Onvoldoende borg en/of kosten na borg

Indien blijkt dat de borg onvoldoende is om de extra kosten waarvoor huurder aansprakelijk is te verhalen, heeft verhuurder recht om de hele borg te houden en het restant van de geleden schade op huurder te verhalen. Dit verhaalsrecht komt verhuurder eveneens toe indien pas na retourbetaling door verhuurder (als bedoeld in artikel 14b of 14c) is gebleken dat huurder aansprakelijk is voor extra kosten.

Artikel 15: Overige voorwaarden

Naast hetgeen hiervoor is bepaald geldt het volgende:

15a. Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan behalve als dit noodzakelijke hulphonden zijn.

15b. Tussentijdse voorwaardenwijziging

Verhuurder heeft het recht de voorwaarden te wijzigingen tussen het aangaan van de overeenkomst en de overeenkomst. Een dergelijke wijziging moet door verhuurder schriftelijk worden meegedeeld. Indien er sprake is van zo’n wijziging heeft de huurder 7 dagen na ontvangst of, indien de datum van aflevering korter is, tot datum van aflevering om de overeenkomst kosteloos te annuleren. Kosteloze annulering is niet mogelijk indien de wijziging van voorwaarden het rechtstreeks gevolg is van wettelijke veranderingen.

15c. Toepasselijk recht en competentie rechtbank

Op geschillen tussen huurder en verhuurder is te allen tijde en met uitsluiting van enig ander recht het Nederlands recht van toepassing. Bij uitsluiting van ieder ander is de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van verhuurder bevoegd kennis te nemen van een ontstaan geschil.

15d. Copyright foto’s
Aan Camper Voet verstrekte foto’s en filmpjes en/of reisverslagen die tijdens de huur van het voertuig zijn gemaakt worden eigendom van Camper Voet en kunnen voor publicatie worden gebruikt.

Versie 12/2017