Algemene voorwaarden Camper Voet, gevestigd op de 2de Industrieweg 1 te Asperen, ingeschreven bij de KVK onder nummer 616 032 36

Wij zijn u graag van dienst als u vragen heeft over onze huurvoorwaarden en/of onze overeenkomst. Onze privacy-en-cookieverklaring vind je hier.

Artikel 1 Definities

 1. Om onduidelijkheid te voorkomen hebben we eerst een aantal begrippen uit de voorwaarden gedefinieerd.
 2. Bankrekening: rekening NL28 RABO 0364 5833 63 ten name van Camper Voet.
 3. Borgsom: bedrag dat door huurder moet worden voldaan voordat hij de camper kan gebruiken. Dit bedrag dient ter dekking van eerste kosten voor boetes en/of schade aan of door en/of vermissing van de camper. Vermissingen aan de inboedel wordt apart in rekening gebracht.
 4. De camper: de camper die u van ons huurt en zoals met kenteken genoemd op het ophaal- en terugbrengformulier.
 5. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
 6. Consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 7. Ondertekenaar: degene die dit contract namens huurder ondertekent. Deze persoon staat jegens verhuurder in voor nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit dit huurcontract door de opgegeven huurder resp. bestuurder.
 8. Ophaal- en terugbrengformulier: het formulier dat wij samen invullen voor vertrek en na terugkomst.
 9. Verhuurder: Camper Voet, gevestigd aan het 2de industrieweg 1, 4147CS te Leerdam, BTW nummer NL121979295B01, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Marcel Voet,
 10. Wij: huurder en verhuurder samen.
 11. Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van:
 12. Beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van het voertuig en de derving van huurinkomsten;
 13. Met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waar voor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en huurovereenkomsten die door verhuurder met een huurder worden gesloten. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden. zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Geldigheid voorwaarden en vervangend(e) beding(en)
 3. Als de blijkt dat de inhoud van een of meer artikelen niet geldig zou zijn, blijven de andere artikelen wel geldig. Voor het artikel of de artikelen die niet geldig zijn maken we een nieuwe bepaling die wel geldig is. De inhoud van die nieuwe bepaling(en) zal zo dicht mogelijk bij de inhoud van de ongeldige bepalingen blijven.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: De bestuurder(s) van de camper

 1. Om er zeker van te zijn dat u veilig de weg op gaat en de kans op ongelukken zo klein mogelijk te maken, heeft de verhuurder een aantal voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om de camper te besturen:
 2. De bestuurder moet 24 jaar of ouder zijn;
 3. De bestuurder moet in bezit zijn van een geldig rijbewijs B;
 4. De bestuurder moet verklaren dat hij de afgelopen jaar, geen schuld heeft gehad aan enig verkeersongeluk. Niet aansprakelijk is gesteld voor schade veroorzaakt door of in verband met deelname aan het verkeer en niet veroordeeld bent voor het rijden onder invloed.
 5. Als de huurder besluit meerdere bestuurders in de camper te laten rijden, gelden deze eisen voor ieder van de bestuurders. Wanneer de verhuurovereenkomst definitief is en bevestigd is door verhuurder zal de huurder ervoor zorgdragen dat hij van iedere bestuurder een kopie van het rijbewijs en één andere legitimatie aan verhuurder mailt of toestuurt. Ook zal huurder ervoor zorgen dat de originele identiteitspapieren toonbaar zijn bij het ophalen van de camper en tijdens het gebruik ervan.
 6. Indien de huurder de gevraagde identiteitspapieren niet bij zich heeft als hij de camper komt ophalen, heeft verhuurder het recht om de camper niet voor verhuur ter beschikking te stellen. In dat geval heeft huurder geen recht op teruggave van de aanbetaling. Ook als de camper later gehuurd kan worden, omdat de huurder eerst de benodigde identiteitsbewijzen moet ophalen heeft huurder geen recht op teruggave voor de tussenliggende gemiste huurperiode. Huurder doet op verzoek van de ver  huurder bij vertrek opgave van de reisbestemming.
 7. Indien de gegevens die door de huurder en/of bestuurder(s) worden opgegeven niet juist blijken te zijn, kan dit gevolgen hebben voor de verzekeringsdekking die verhuurder heeft afgesloten tot schade voor verhuurder leiden die, zoals verhuurder uitlegt onder artikel 13, voor uw rekening komt.
 8. De huurder is zich ervan bewust dat het voertuig een klassieker betreft met alle charmes, maar ook met alle beperkingen en de ongemakken van dien. Zo is de verwarming tijdens het rijden in de retro VW bus is niet ideaal. De huurder is zich ervan bewust dat het voertuig minder geschikt is voor het gebruik op de autosnelweg qua snelheid en eigenschappen.
 9. Partijen staat een recreatief of promotioneel gebruik voor ogen en huurder is gehouden om waar mogelijk gebruik te maken van de secundaire routes. In geval van pech op de autosnelweg zijn de mogelijkheden van Camper Voet tot repatriëring in eigen beheer beperkt. Indien een derde partij wordt ingeschakeld om het voertuig af te slepen of te bergen komen de hiermee gemaakte kosten voor rekening van de huurder, tenzij gezien de omstandigheden van huurder in redelijkheid niet kon worden gevergd om een andere route dan de autosnelweg te kiezen.

Artikel 4: Het (aan)betalen van de huur en borg

 1. Wij vinden het fijn dat huurder bij verhuurder wil huren en zorgen dan ook graag voor een financieel juiste afwikkeling. Daarom hanteren wij de volgende spelregels:
 2. Bij acceptatie van uw huuraanvraag verzoeken wij u vriendelijk om een aanbetaling te doen van 50% van de afgesproken huurprijs voor de camper;
 3. Het volledige bedrag dient uiterlijk 3 maanden voor ophaaldatum betaald te zijn; Daarnaast verzoeken wij u tijdig de borg te betalen voor de camper.
 4. Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat u, uiterlijk een week voordat u de camper komt ophalen, de gehele huursom plus borgsom heeft voldaan op één van de hierna genoemde wijzen:
 5. Per bank, op ons bankrekeningnummer;
 6. Of met PayPal, voor deze betaalwijze rekenen wij 4% (van de factuur totaal) aan bijkomende kosten. Dit komt dus bovenop de prijs aangegeven bij de boekingsmodule. We vragen na je online boeking om de extra kosten nog te voldoen of we houden deze extra kosten in van de borg. Als je wilt annuleren ben je de PayPal kosten kwijt omdat PayPal automatisch zijn fee inhoudt.

 

Artikel 5: Omboeken, annuleren of korter gebruik van de camper

 1. Ondanks de reservering zijn er omstandigheden denkbaar waardoor de verhuur niet door kan gaan. Voor die omstandigheden is het onderstaande artikel geschreven. Omboeken van een reservering kan kosteloos tot 26 weken voor aanvang van de reis. Is de aanvang korter dan 26 weken dan gelden de kosten zoals omschreven in de annuleringsvoorwaarden. Om deze kosten van een annulering te dragen adviseren wij om een passende annuleringsverzekering af te sluiten.

5a. Annulering

 1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: 50% van de huursom als er 10 weken of meer tussen de datum van annuleren en overeengekomen gebruiksdatum ligt.
 2. Als deze periode korter dan 10 weken, maar langer dan 8 weken voor gebruik is, ontvangt de huurder maximaal 25% van de huursom retour.
 3. Als de huurder korter dan 8 weken voor de gebruiksdatum annuleert, heeft hij geen recht op enige terugbetaling van de huursom.
 4. Bij niet betalen van de huurgelden door de huurder is Camper Voet. gerechtigd deze overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen, zonder verplicht te zijn tot terugbetaling van de reeds gedane aanbetaling. Bij het ontbinden van deze overeenkomst worden de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven staan gehanteerd.

5b. Korter gebruik door huurder

 1. Als de huurder de camper gebruikt maar besluit om de camper eerder in te leveren, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de betaalde huur.
 2. De huurder heeft geen recht de huurovereenkomst te ontbinden wanneer de kleur van het voertuig afwijkt van de kleur die is vertoond op foto of videomateriaal vertrekt door de verhuurder.

5c. Annulering door verhuurder

 1. Verhuurder zal zich tot het uiterste inspannen om de reservering door huurder na te komen. Indien door een oorzaak buiten de huurder de reservering alsnog door de verhuurder geannuleerd moet worden, zal de verhuurder hetgeen door huurder betaald is direct retourneren. Indien de annulering aan huurder te wijten is, bijvoorbeeld omdat de huurder handelt in strijd met artikelen 2 en 3, is verhuurder geen restitutie verschuldigd. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd huurders te weigeren, zonder opgaaf van reden.
 2. Wij willen de campers graag zo lang mogelijk in het seizoen verhuren, maar als het weer het niet meer toelaat, zoals bij temperaturen van 0 graden of lager, hagel, sneeuw, ANWB weeralarm en/of als er zout wordt gestrooid. Behouden wij het recht om onze campers niet te laten rijden. Uiteraard wordt er dan een nieuwe geschikte datum overeen gekomen.
 3. Verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor om de huurovereenkomst te beëindigen, zonder tussenkomst van de rechter en zonder opgave van redenen.

5d. (Online) boekingen

 1. Wij accepteren boekingen via de telefoon en e-mail of via onze boekingsmodule. Heel soms kan het voorkomen dat wij op een betaling wachten van een telefonische reservering of van een reservering per email. En dat dezelfde camper online geboekt wordt. Wij controleren online boekingen na binnenkomst en deze wordt pas definitief nadat je een bevestigings-e-mail van ons ontvangt. De verhuurder is niet gebonden aan kennelijke fouten en/of verschrijvingen in aanbiedingen, e-mailberichten of op één of meerdere van de websites van de verhuurder.

 

Artikel 6: Dagelijks onderhoud en aangepast rijgedrag

 1. De huurder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud en de normale bediening van de camper, zoals is omschreven in de handleiding. Deze handleiding ontvangt u na reservering per e-mail en ontvangt u bij afhalen van de camper fysiek.
 2. Daarbij dient de bestuurder er rekening mee te houden dat de retro camper niet gebouwd is voor de moderne automobilist. Dit betekent dat de bediening wat minder soepel kan zijn dan u gewend bent van mogelijk je eigen auto. Ook betekent dit dat een maximumsnelheid van 90 KM per uur wordt aanbevolen en harder rijden dan 100 KM per uur ten strengste wordt afgeraden. We hebben een begrenzer op de auto ingebouwd om u daarmee te helpen. Het is ten strengste verboden de begrenzer onklaar te maken of te omzeilen. Dit geld ook voor de GPS tracker mits deze is ingebouwd.
 3. De bestuurder moet er daarnaast op letten dat de temperatuur van de motorolie, zoals af te lezen op het dashboard niet hoger is dan 120 graden, indien de camper is uitgerust met een olietemperatuurmeter. Ook dienen alle dagelijkse controles te worden uitgevoerd door de huurder zoals omschreven in de handleiding. Hierbij hoort ook het dagelijks controleren en bijvullen van de motor en versnellingsbakolie en koelvloeistof. Bij een te laag peil kan er anders motorschade ontstaat. Indien dit ontstaat, is de huurder nalatig en zijn de kosten voor het repareren van het voertuig en de vergoeding voor gemiste inkomsten van de schades die hieruit voortvloeien voor de huurder.
 4. Indien bij schade mocht blijken dat huurder niet conform de gebruikershandleiding in het onderhoud en/of gebruik heeft voorzien, is huurder aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Dit zoals nader toegelicht in artikel 13.

 

Artikel 7: De staat van onderhoud van de camper bij aanvang huur

 1. Uiteraard doet verhuurder er alles aan om ervoor te zorgen dat huurder de camper zorgeloos kan gebruiken. Daarom zorgt verhuurder dat aan alle formele verplichtingen is voldaan en dat de staat van onderhoud is gecontroleerd voor aanvang van de huur.

7a. Staat van de camper voor aanvang huur

 1. Verhuurder garandeert huurder dat de camper vóór aanvang van de verhuur is gecontroleerd op werking, dat brandstoftank en oliereservoir vol zijn en andere vloeistoffen zijn afgevuld tot onderhoudsniveau. Door ondertekening van het ophaal- en terugbrengformulier als genoemd in artikel 9a. verklaart huurder dat verhuurder aan deze verplichting heeft voldaan.
 2. Voor aanvang van elke reis dient de huurder de technische staat van het voertuig zelf te controleren. Zoals in artikel 6 reeds aangegeven is het de verantwoordelijkheid van huurder om het vloeistofpeil tijdens de duur van verhuur te controleren en indien nodig vloeistof(fen) bij te vullen, een en ander conform de gebruikshandleiding.
 3. Wanneer het olie- of koelvloeistofpeil onder niveau staat, krijgt de motor onvoldoende koeling/smering. Dit kan leiden tot ernstige motorschade. Indien blijkt dat het olie- dan wel
 4. het koelvloeistofpeil onder het minimum staat bij terugkomst of heeft gestaan, dan worden er kosten in rekening gebracht van 250,- euro per item.

7b. Formele vereisten aan de camper

 1. Verhuurder garandeert huurder dat de camper tijdens de verhuur: Voorzien zal zijn van een geldige APK-keuring;
 2. Een geldige aansprakelijkheidsverzekering zoals verplicht op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen.

Artikel 8: In geval van pech en schade

 1. Schade aan banden, een lege accu, schade als gevolg van het niet sluiten van het dakraam en/of vergrendelen van het hefdak en/of schade als gevolg van het niet/niet juist uitvoeren van dagelijks onderhoud, zoals omschreven in artikel 6 is voor rekening van huurder. Tijdens de huurperiode is huurder zelf verantwoordelijk voor het verhelpen van pech als gevolg van deze oorzaken, hiervoor kan eventueel de pechhulp worden ingeschakeld. Verhuurder behoudt zich het recht voor de kosten daarvoor in mindering te brengen van de borg en extra kosten boven de borg op de huurder te verhalen.

8b. Overige pechgevallen

 1. In ieder ander geval als omschreven in artikel 7a of indien er waarschuwingslampjes op het dashboard branden, is het noodzakelijk het voertuig onmiddellijk veilig buiten het verkeer tot stilstand te brengen en onmiddellijk contact op te nemen met verhuurder. In toestemming van verhuurder kan contact opgenomen worden met de pechhulp. In Nederland draagt Camper Voet de kosten voor de pechhulp. Als de pechhulp onnodig en zonder toestemming wordt ingeschakeld, zijn de kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de huurder. Dit geldt ook voor kosten die voortvloeien uit onjuist gebruik van de camper. Of in geval van nalatigheid. Zoals bijvoorbeeld het hebben laten aanstaan van de verlichting of koelkast, waardoor de accu leeg is. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid
 2. Indien het voertuig tijdelijk onbruikbaar is, komt Camper Voet de huurder tegemoet als volgt: Camper Voet compenseert de huurder door een tegoedbon ter hoogte van het factuurbedrag ingeval de huurperiode een dag is. Indien sprake is van een meerdaagse huurperiode stelt Camper Voet alles in het werk om de huurder binnen twee werkdagen te voorzien van vervangend vervoer. De huurder ontvangt vanaf de derde werkdag totdat het voertuig is gerepareerd of de huurperiode is beëindigd een gelijkwaardige uitkering in natura in de vorm van een tegoedbon. Maar als er sprake is van pech in het buitenland dan werkt de geboden compensatie anders, dit lees je bij artikel 10. Huurder zal in geval van pech of andere calamiteiten alle medewerking aan Camper Voet verlenen om ervoor te zorgen dat wij weer in het bezit van het voertuig komt.

8d. Toestemming van verhuurder voor reparatie

 1. Indien de reparatie door de pechhulp niet ter plaatse kan worden uitgevoerd, is huurder verplicht de verhuurder te informeren en te laten beslissen over acceptatie van kosten en/of wijze van reparatie, danwel repatriatie van de camper.

 

Artikel 9: Aanrijding/ schade

 1. Ook als er onverhoopt een aanrijding plaatsvindt of schade ontstaan door verlies, diefstal, inbeslagname en/of beschadiging van de camper, inventaris en toehoren of overige relevante schade, treedt de huurder z.s.m. in overleg met Camper Voet. Wij bespreken dan wat de volgende stappen zijn.
 2. Huurder doet wat verhuurder aan hem vraagt. Is het gehuurde zichtbaar kapot, heeft het gehuurde iets beschadigd, of raakt het gehuurde vermist, dan moet huurder deze instructies opvolgen.
 3. Huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante documenten aan de verhuurder of aan diens verzekeraar;
 4. Huurder laat het gehuurde zo achter, dat deze behoorlijk beschermd zal zijn tegen beschadiging of vermissing;
 5. Het kan zijn dat verhuurder schadevergoeding van iemand anders wil vragen.
 6. Het kan ook voorkomen dat een derde persoon vindt dat verhuurder hem een schadevergoeding moet betalen en dat verhuurder hiertegen in wenst te gaan. In dit soort gevallen moet huurder meewerken.
 7. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing van het gehuurde is huurder daarnaast verplicht:
 8. Digitale foto’s te maken en aan ons op te sturen.
 9. Om melding te doen bij de politie ter plaatse;
 10. Om zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen
 11. Om op geen enkele manier schuld te erkennen
 12. Huurder moet verhuurder zo spoedig informeren over:
 13. Het redelijke vermoeden of de zekerheid dat de werking van de kilometerteller verstoord is;
 14. Dat er iets gebeurd is waardoor er schade aan, of schade met of door het gehuurde is gekomen, of dat dit soort schade best eens zou kunnen gaan ontstaan; – het kapotgaan van het gehuurde;
 15. De vermissing van het gehuurde of van onderdelen/ toebehoren; – dat huurder op een andere manier de macht over het gehuurde of over dat wat erbij hoort kwijt is geraakt;
 16. Dat er beslag is gelegd op het gehuurde; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd moet worden.
 17. Schade en kosten ten gevolge van verwijtbaar, roekeloos of nalatig handelen door de huurder vallen. te allen tijde onder de aansprakelijkheid van de huurder en de volledige kosten hiervan zullen ook verhaald worden op de huurder. Zoals niet iemand laten kijken bij achteruit rijden of in en uit parkeren, als je de weg niet volledig kunt overzien. Of om zelf uit te stappen om te kijken hoeveel ruimte je nog hebt, zodat schade wordt voorkomen. Parkeer sensoren of een camera, vrijwaarden je niet van deze verplichting.
 18. Camper Voet kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke of materiële schade en/of kosten van de huurder en/of diens reisgezelschap en/of derden, ontstaan door het gebruik van de camper, technische mankementen en/of aanrijdingschade.
 19. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.

Artikel 10: Reisverzekering

 1. Verhuurder doet er alles aan om ook in geval van pech, schade of aanrijding alles te doen om huurder verder te helpen. Zo hebben we veelal een vervangende reserve camper beschikbaar.
 2. Een reisverzekering tijdens jullie huurperiode binnen Nederland raden wij aan, maar buiten Nederland stellen wij het verplicht. In geval van pech of bij een ongeval zijn de zaken dan goed geregeld. Denk hierbij aan vervangend vervoer, verblijfskosten en repatriëringskosten. Mocht de huurder de reisverzekering opgehoopt niet hebben afgesloten draagt de huurder zelf deze kosten.
 3. Bij een reis naar het buitenland dien je bij Allianz-assistance deze kortlopende reisverzekering af te sluiten. En het polisnummer aan ons door te geven als je de camper op komt halen. Wij hebben onze campers lagere verhuurtarieven gegeven omdat we rekening hebben gehouden met de bijkomende kosten van deze reisverzekering. Mocht de camper onverhoopt uitvallen. Dan gaat de huurder akkoord met de geboden compensatie door de reisverzekering. En ziet af van verdere compensatie door Camper Voet zoals omschreven bij artikel 8.

Artikel 11: Dagelijkse kilometers en maximale reisafstand tot Camper Voet

 1. In de afgesproken vergoeding is begrepen dat huurder maximaal 150 kilometer per dag met de camper rijdt met een retro VW T2 of VW T3 Indien blijkt dat na het terugbrengen van de camper meer dan 150 kilometer per gehuurde dag is gereden, brengt verhuurder de extra kilometers in rekening conform de afgesproken vergoeding per aanvullende kilometer. Deze dagelijkse kilometers mogen niet met meer dan 50 % worden overschreden bij onze Retro T2 of T3 campers. Bij onze T4 en T5 campers mag 2000 km per week worden gereden. Hierboven kost het 0,30 cent extra per gereden kilometer.
 2. Onze retro campers zijn uit jaren eind ’70 en begin ’80 van de vorige eeuw en daarmee niet (echt) geschikt voor de lange afstand. Reizen tot 300 km van het ophaaladres van Camper Voet is geen probleem.

 

Artikel 12: Het ophalen en terugbrengen van de camper

 1. Uiteraard willen we er zeker van zijn dat u de camper in goede staat ontvangt en retour brengt. Daarom spreken we omtrent het halen en brengen van de camper het volgende af:

12a. Ophalen van de camper

 1. Op de afgesproken datum en tijd is de camper beschikbaar voor huurder. Deze afspraak duurt ongeveer 60 minuten en tijdens deze afspraak zal verhuurder:
 2. Een volledige uitleg en bedieningsinstructies geven over de camper;
 3. Samen met huurder de camper controleren en de staat van onderhoud, kilometerstand en overige bijzonderheden vastleggen in een ophaal- en terugbrengformulier die huurder en verhuurder voor akkoord ondertekenen. Huurder ontvangt een fotokopie van dit formulier desgewenst.
 4. In de overdracht wordt het object omschreven en uitgelegd. Er gelegenheid voor al je vragen omtrent het voertuig. Maak gerust foto’s voor vertrek van defecten (krassen en deuken). Door middel van foto’s zijn schades duidelijk aantoonbaar en is er geen discussie achteraf.

12b. Het terugbrengen van de camper, inlevermoment.

 1. Huurder is verplicht het voertuig in te leveren bij de afhaallocatie in dezelfde staat (schoon en volgetankt) als bij vertrek. Uiterlijk op de dag en het tijdstip zoals afgesproken op het ophaal- en terugbreng formulier. Indien huurder voorziet te laat te komen, is zij verplicht verhuurder hierover telefonisch in kennis te stellen. Bij overschrijding van de huurperiode met meer dan een half uur wordt er 50 euro in rekening gebracht, gemeten vanaf het moment dat de huurder zijn spullen eruit heeft en de sleutel in heeft geleverd. Levert de huurder de sleutel later in als een uur. is verhuurder gerechtigd een extra huurdag te rekenen vermeerderd met een boete van €100,-per dag dat de camper te laat binnenkomt

12c Inlevercontrole.

 1. Wij adviseren altijd om detailfoto’s te maken, net voordat je de camper inlevert. Zodat er geen discussie ontstaat over de staat van het voertuig bij het inlevermoment.
 2. Vervolgens laat je ons weten dat je weer terug bent. Dan lopen we altijd een rondje om te controleren of er geen grootte beschadigingen aanzitten. En volgt vaak een gesprek over hoe de vakantie bevallen is. Des gewenst met een bakje koffie. Controleren we of er extra kilometers zijn gereden. Soms willen huurders gelijk naar huis. Dat mag ook.
 3. Als de camper 100% schoon terugkomt hoor je gelijk of de camper van buiten schade vrij is en anders gaan we de camper zorgvuldig wassen en inspecteren we extra op schade*. En op compleetheid van de inboedel. Dit duurt minstens een half uur. Je mag hier natuurlijk bijblijven.
 4. Mocht de camper nog vies blijken te zijn of beschadigd of als er vermissingen zijn in de inventaris.
 5. Dan wordt dit genoteerd op het ophaal en inlever formulier. Dan brengen we nog kosten hiervoor in rekening.
 6. *Als wij de camper vies terugkrijgen buitenom, kunnen we pas de schade aan de camper logischerwijze pas zien als deze is gewassen.

12d Kosten om schade te herstellen:

 1. Afhandelingskosten: Bij schade aan de camper brengen wij, 60 euro per uur in rekening bovenop de reparatiekosten van de schade hersteller/ garage. Om de camper in de staat te brengen zoals deze was voor de verhuurperiode. Hiermee wordt onze tijd en kosten vergoed om de camper te halen en te brengen naar de schade hersteller/garage. Evenals de administratieve afhandeling. De huurder is aansprakelijk voor schade aan het voertuig en de schade aan de verhuurder. Dit geldt ook als het voertuig op het moment van enige gebeurtenis niet door de huurder wordt bestuurd of beheerd.
 2. Indien de huurder aansprakelijk is voor de kosten van de reparatie van het voertuig of inventaris worden de kosten in rekening gebracht op basis van een offerte uitgebracht door een door de verhuurder gekozen leverancier, garage, schadehersteller of wordt het hersteld door eigen werkplaats. Reparatie in eigen werkplaats geschied tegen een uurtarief van 75 ex btw.
 3. Indien een door de verhuurder afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan de verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.

12e Overige kosten:

 1. De schoonmaak tarieven bij vooraf afkopen van de eindschoonmaak, zijn lager. Dan de tarieven voor als de camper onverwachts vies terugkomt. We moeten de camper schoonmaakplannen en zorgen dat er voldoende mensen zijn om schoon te maken. Vandaag dat het goedkoper is om de schoonmaak vooraf af te kopen.
 2. Afkopen eindschoonmaak binnenkant camper vooraf doorgegeven 35 euro, Je dient wel de afwas te doen en de koelkast te reinigen.
 3. Afkopen eind schoonmaak buitenkant camper vooraf doorgegeven. 35 euro.
 4. De binnenkant schoonmaken, bij het onverwachts vies inleveren bedraagt 45 euro en de buitenkant schoonmaken kost dan ook 45 euro. Vooraf de schoonmaak afkopen bespaard dus geld.
 5. Porta Potti, niet geleegd of vies inleveren 35 euro, dit onhygiënische klusje doen we liever niet zelf. Vandaag de prijs.
 6. Bekleding van de stoelen, matras, of achterbank vies: vanaf €100,–
 7. In onze campers mag niet gerookt worden, mits dat toch gebeurt en de camper draagt een rooklucht dan zijn de reinigkosten €1000,- Maar ook voor stank die is ontstaan door een andere reden. Voor stank die is ontstaan door een andere reden zijn de reinigingskosten 500 euro, ten behoeve van diepte reiniging van het interieur.
 8. Indien bij terugkomst blijkt dat er schade is ontstaan aan de camper, worden de volgende bedragen van de borg ingehouden: pit in ruit (€ 100) vervangen ruit 500 euro, Steenslag, lak beschadiging €75.-, kras >0.1 cm en <2 cm (€ 150), Deuk > 0,1 cm of kras >2 cm (prijs volgens offerte.), Gaatje in hefdak doek (uitgezonderd achterzijde) uitgaande van een doek zonder gaatjes/scheurtjes.1e gaatje/scheurtje € 500, wanneer er al 1 gaatje/scheurtje in zit kost het 2e gaatje € 250, 3e en opvolgend €100,-. Reparatie in eigen werkplaats geschied tegen een uurtarief van 75 ex btw. Dit tarief  geldt ook voor de tijd die gemoeid is met reiniging van sterke vervuiling van het in of exterieur (meer dan een normale schoonmaak), transport en schade-afhandeling.
 9. Fietsendrager beschadigd/gebogen (geraakt of te zwaar beladen) vervangingswaarde van soortgelijk model.
 10. Luifel defect incl. montage €1.000,- koelkast niet gereinigd € 25,00.
 11. NB: Volledigheidshalve merken wij op dat ook het voltanken en handmatig wassen onderdeel is van de oplevering conform het ophaal- en terugbrengformulier. Machinaal wassen is niet toegestaan, dit kost je je borg als de camper onder de krassen komt te zitten!

12f. Onverwachts of eerder inleveren.

 1. Het inlever moment zoals overeengekomen op het ophaal en inlever formulier is leidend. Wanneer de camper onverwachts of eerder bij ons wordt teruggezet, zonder dat we aanwezig zijn dan is dit op eigen risico. Mocht er later, bij het controleren door Camper Voet, schade geconstateerd worden is dit voor rekening van de huurder.

Kosten van tanken en gas.

 1. Bij een VW T4 of T5 bent zelf verantwoordelijk voor het vullen/ruilen van de gasfles als hij onderweg leeg mocht zijn. Je krijgt het gas mee zoals de vorige huurder hem achtergelaten heeft. Bij de retro busjes dien je de ingebouwde Dampgastank te vullen met LPG voor het inleveren. Mocht je vergeten de dampgasfles te vullen met LPG of geen brandstof of te weinig hebt getankt dan brengen wij 15 euro aftankkosten in rekening. Vermeerderd met de getankte brandstof.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

13a. Verantwoordelijkheid huurder

 1. Het is de verantwoordelijkheid van huurder om een (kortlopende) reisverzekering af te sluiten bij de Camper Voet, genoemde partij als de huurder met de camper naar het buitenland gaat.
 2. Zodra het ophaal- en terugbrengformulier als bedoeld in artikel 12a. bij het ophalen van de camper door huurder is getekend, is de huurder verantwoordelijk voor het gebruik, onderhoud en behoud van de camper conform de geldende wettelijke en in deze voorwaarden overeengekomen contractuele voorwaarden. Huurder is tegenover de verhuurder te allen tijde aansprakelijk voor het niet voldoen aan deze voorwaarden. De (mede)aansprakelijkheid van de feitelijke bestuurder, wanneer deze een ander is dan huurder, is voor verhuurder niet van belang.
 3. Als er tijdens de verhuurperiode schade ontstaat en de verhuurder en/of de verzekeraar van verhuurder wil iemand anders aansprakelijk stellen voor die schade dan moet de huurder, als dat wordt gevraagd daaraan meewerken (bijvoorbeeld door te getuigen of een verklaring af te geven) Erken nooit schuld, het is aan de verzekering om te bepalen wie fout zit. Als de huurder dat niet doet, dan is de huurder alsnog aansprakelijk voor die schade.
 4. Daarbij geldt dat, indien verhuurder (en/of diens verzekeraar) besluit tot een verhaalsactie jegens een derde voor een gebeurtenis die tijdens de huurperiode heeft plaats gevonden, dat huurder gehouden is daaraan mee te werken. Indien huurder dit niet of onvoldoende doet zal in plaats van die derde de huurder aansprakelijk gehouden worden voor de anders verhaalbare schade.
 5. In eerste instantie worden de financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid verrekend met de door huurder betaalde borg. Wanneer deze borg ontoereikend blijkt of wanneer de aansprakelijkheid en/of schadeplichtigheid eerst blijkt nadat de borg door de verhuurder is terugbetaald, heeft verhuurder het recht deze financiële schade te verhalen op huurder.
 6. Indien gedurende de huurperiode inbeslagname plaatsvindt door de overheid, voor welke reden dan ook, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiële schade aan Camper voet. Dit schadebedrag wordt niet gedekt door de borgsom.
 7. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 8. Tevens is huurder verplicht het Bearlock versnellingsbakslot te gebruiken bij het verlaten van de camper. Of andere antidiefstal beveiligingen zoals bijv. een extra slot. Bij diefstal van de camper in combinatie met het niet kunnen overhandigen van antidiefstalksleutel (bijv. Bearlock ), wordt de huurder volledig aansprakelijk gesteld voor de vervangingswaarde van de camper. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten.

13b. Verantwoordelijkheid verhuurder

 1. Alleen als er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van verhuurder, is verhuurder aansprakelijk voor de gevolgen van het niet (of niet conform afspraken) kunnen verhuren van de camper. Indien vast staat dat er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van verhuurder. Blijft de aansprakelijkheid van verhuurder beperkt tot de feitelijk door huurder geleden schaden of indien deze het totaal van de overeengekomen huursom en borgsom overschrijdt, de huursom en borg voor de betreffende huurperiode waarop de door verhuurder gepleegde opzet en/of grove schuld ziet.
 2. Camper Voet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke of materiële schade en/of kosten van de huurder en/of diens reisgezelschap en/of derden, ontstaan door het gebruik van de camper, technische mankementen en/of aanrijdingschade. Wij adviseren hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten.

Artikel 14: De borg 

14a. Hoogte en betaling van de borg.

 1. De borg dient uiterlijk één week voor de afgesproken aanvangsdatum verhuur te zijn voldaan door de huurder. Voor alle campers geldt een borgsom van €900,- voor de huurder.
 2. De consument kan de borgsom verlagen naar 250 euro per gebeurtenis. Tegen een meerprijs van €50,- per periode korter van een week of korter. Bij 2 weken huur is dit €100

14b Het eigen risico

 1. Het eigen risico is een brengschuld en bedraagt €900,- per gebeurtenis/veroorzaakte schade (ook bij schade aan derde) als de huurder zich houdt aan de geldende instructies en voorwaarden. In geval van schade of kosten waar de verhuurder overeenkomstig de huurovereenkomst of deze algemene voorwaarden recht op heeft welke het bedrag van de betaalde waarborgsom overstijgen is de huurder, na overlegging van de eindafrekening, verplicht onmiddellijk het volledige bedrag te voldoen. In afwijking van het hierboven genoemde eigen risico, geldt een hoog eigen risico van maximaal €5.000,- voor de huurder die niet consument is.
 2. De huurder kan het eigen risico verlagen tegen een meerprijs van €50,- per periode korter dan een week. Bij 2 weken huur is dit €100 enz. Indien dit op de verhuurovereenkomst is bevestigd bedraagt het eigen risico EUR 250,- per gebeurtenis als de huurder zich houdt aan de geldende instructies en voorwaarden.

14c. Doel en gebruik van de borg.

 1. De borg is een garantie voor de verhuurder bij eventuele schade, diefstal, fraude of nalatigheid of wanneer er sprake is van ‘toerekenbare schuld vanwege handelen dat zeer dicht grenst aan roekeloosheid of te bestempelen is als roekeloosheid’. De borg dient als eerste zekerheid in geval dat de huurder naast de huursom andere gelden aan verhuurder verschuldigd is of wordt op grond van deze overeenkomst. Indien dit het geval is, worden deze gelden eerst verrekend met de door huurder voldane borgsom. Dit bedrag dient tevens ter dekking van eerste kosten voor boetes en/of schade aan of door en/of vermissing van de camper. Vermissingen aan de inboedel wordt apart in rekening gebracht. En om de schade van de verhuurder te vergoeden zoals omschreven staat bij artikel 1.
 2. Huurder is verplicht erop toe te zien dat de verplichtingen en verboden van deze algemene voorwaarden door bestuurder, passagiers en andere bestuurders of gebruikers van het voertuig worden nageleefd. Huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen van gedragingen en na laten van gebruikers en passagiers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.7. Huurder is ervoor verantwoordelijk dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de gesteldheid die voor het besturen van het voertuig is vereist.

14d. Nalatigheid en roekeloosheid.

 1. Bij nalatigheid, roekeloosheid kan het eigen risico hoger uitvallen en de daadwerkelijke kosten worden verhaald op de huurder. Ook wanneer er sprake is van ‘toerekenbare schuld vanwege handelen dat zeer dicht grenst aan roekeloosheid of te bestempelen is als roekeloosheid’ Als na onderzoek blijkt dat er sprake is van nalatigheid of roekeloosheid kan het eigen risico hoger uitvallen. En worden de daadwerkelijk gemaakte schadekosten verhaald op de huurder.
 2. ‘’Dit is om de term don’t be gentle its a rental uit de wereld te helpen’’ Zullen we afspreken dat je voorzichtig doet met onze campers én met jezelf? Dan zien we je graag bij Camper Voet.
 3. Ten overvloede benadrukken wij dat onze verzekering alleen de schade van het andere voertuig dekt (WA) en daarnaast zijn de inzittende verzekerd. Eigendommen van de huurder of gebruiker(s) van de camper is niet verzekerd. Hiervoor dient u zelf een verzekering af te sluiten.

14e. Retour van de (restant)borg

 1. Als de camper weer wordt ingeleverd zal deze gecontroleerd worden op schade. Als er geen schade bekend is, wordt de borgsom binnen een week weer teruggestort op het door huurder opgegeven rekeningnummer. Als er schade is wordt de waarborgsom niet eerder geretourneerd dan zodra het duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt. Als er kosten zijn gemaakt wordt dit verrekend met de betaalde borg en het restant wordt teruggestort aan de huurder.

14f. Onvoldoende borg en/of kosten na borg

 1. Indien blijkt dat de borg onvoldoende is om de extra kosten waarvoor huurder aansprakelijk is te verhalen, heeft verhuurder recht om de hele borg te houden en het restant van de geleden schade op huurder te verhalen. Dit verhaalsrecht komt verhuurder eveneens toe indien pas na retourbetaling door verhuurder (als bedoeld in artikel 14b of 14c) is gebleken dat huurder aansprakelijk is voor extra kosten.

Artikel 15: Overige voorwaarden

15a. Huisdieren en stank

 1. Huisdieren zijn niet toegestaan behalve als dit noodzakelijke hulphonden zijn of tenzij dit vooraf wordt besproken en dit aangetekend is op ophaal en inlever formulier. We moeten hier wel streng op zijn omdat deze campers heel en schoon moeten blijven zodat iedereen hiervan kan genieten. De huisdier toeslag is 75 euro, wel dien je het voertuig haarvrij in te leveren ander komen er nog schoonmaak kosten bij a 75 euro. Wij vragen jullie de hond niet op de bekleding van de oldtimer te laten. Dit in verband met mogelijke allergieën van andere klanten. Hoe we omgaan met stank staat in artikel 12.

15b. Tussentijdse voorwaardenwijziging

 1. Verhuurder heeft het recht de voorwaarden te wijzigingen. De afsluitdatum van de huurovereenkomst bepalen welke voorwaarden gelden. Behalve als de wijziging van voorwaarden het rechtstreeks gevolg is van wettelijke veranderingen. En anders gelden de meest actuele versie van de bepalingen geldt bij aanvang van de huurovereenkomst.

15c. Toepasselijk recht en competentie rechtbank

 1. Op geschillen tussen huurder en verhuurder is te allen tijde en met uitsluiting van enig ander recht het Nederlands recht van toepassing. Bij uitsluiting van ieder ander is de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van verhuurder bevoegd kennis te nemen van een ontstaan geschil.

15d. Copyright foto’s

 1. Aan Camper Voet verstrekte foto’s en filmpjes en/of reisverhalen die tijdens de huur van het voertuig zijn gemaakt worden eigendom van Camper Voet en kunnen voor publicatie worden gebruikt.

15e.  Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

 1. Voor rekening van huurder tijdens het gebruik van het voertuig, zijn alle sancties die van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur al aanwezig was.
 2. Door de autoriteiten aan de verhuurder in rekening gebrachte sancties kunnen tot 1 jaar na de verhuur in rekening worden gebracht bij de huurder. De verhuurder is gerechtigd hierbij maximaal €25,-administratiekosten in rekening te brengen. Bij niet of niet tijdige betaling zal Camper Voet juridische stappen ondernemen. De kosten hiervan komen geheel ten laste van de huurder.
 3. Tijdens het gebruik van het voertuig houdt de huurder zich aan de geldende wet en regelgeving van het land waar de huurder zich op dat moment bevindt. De huurder onthoudt zich met name van ongeoorloofde toegang tot zogeheten milieuzones
 4. De verhuurder is geen touroperator (art. 7:500 BW) noch reisorganisator, maar een verhuurder van voertuigen die bemiddelt bij het boeken van of het maken van reserveringen voor accommodaties en overige toeristische diensten. Bij voertuigen die door de verhuurder worden ingehuurd bij derden gelden mogelijk andere voorwaarden.

Artikel 16 overmacht

 1. Verhuurder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens huurder, indien verhuurder daartoe gehinderd wordt als gevolg van voertuigpech of enige van buiten komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien.
 2. Waarop verhuurder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verhuurder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van verhuurder komt, waaronder: een epidemie of pandemie, een tekort aan personeel in de vervanging waarvan verhuurder niet op korte termijn kan voorzien, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen, netwerkaanvallen zoals SYN floods en DoS-aanvallen, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van verhuurder kan worden gevergd

Laatst bijgewerkt, juli 2023